Административно право

 

- Изготвяне и снабдяване с различни документи, лицензи, разрешителни, регистрации, скици, кадастрални схеми,справки;

- Процесуално представителство пред държавни и общински органи;

- Оспорване на административни актове на държавната или общинска администрация по административен и съдебен ред;

- Обжалване на наказателни постановления на различни органи- КАТ, данъчни, митнически и др.

- Защита на гражданите срещу незаконосъобразни действия на държавни органи, включително от органите на съда и прокуратурата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

 

ВАЖНО: МОЖЕ ДА ОБЖАЛВАТЕ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ  В 14 ДНЕВЕН СРОК ОТ ВРЪЧВАНЕТО МУ