Жалби до съда в Страсбург и Люксембург

 

Европейският съд по правата на човека е международен съд със седалище в Страсбург, Франция.

 Целта на жалбата до съда в Страсбург и съответно на процеса е да се защитят ефективно и на наднационално ниво основните права и свободи, гарантирани от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, както и в допълващите я Протоколи № 1, № 4, № 6, № 7 и № 11.

 

Това са: правото на живот, забрана на изтезанията, забрана на

робството и принудителния труд, право на свобода и сигурност, право на

справедлив съдебен процес, право на ефективни средства на правна защита,

право да не бъде налагано наказание, непредвидено и определено в закон

по време на извършване на деянието, забрана на лишаването от свобода за

дълг, право на зачитане на личния и семейния живот, право на встъпване в

брак, свобода на мисълта, съвестта и религията, свобода на изразяване на

мнение, свобода на събранията и сдружаванията, право на придвижване,

забрана за експулсиране на собствени граждани и особени правила за

експулсирането на чужди граждани, право на собственост, право на

образование, право на свободни избори, забрана на дискриминацията

 

За да подадете жалба до Европейския съд по правата на човека, трябва да са изчерпани всички правни средства за защита в България, т.е. когато е постановено окончателно решение на последната инстанция. Жалбата Ви трябва задължително да се обосновава на нарушение на Конвенцията и Протоколите към нея, за целта е необходимо да се консултирате с юрист, който добре познава европейското законодателство.

Ако подадете необоснована жалба рискувате тя да не бъде разгледана , да Ви бъде върната от Съда и да изпуснете срока, в който може да сторите това повторно.

Срокът за подаване на жалба до Европейския съд в Страсбург е шест месеца от окончателното решение на национално ниво. След изтичането на този срок жалбата не се приема от Съда.

Процедурата по гледане на жалбата от съда в Страсбург, Франция, е безплатна, т.е. не дължите държавни такси, така, както е по българското гражданско законодателство. Необходимо е да се предвидят средства за пощенски разходи, кореспонденция и адвокатски хонорар, ако ползвате юрист.

Адвокат Тодорова е специализирала „Международно право и отношения" и има практически опит с дела пред Европейския съд в Страсбург. В кантората бихте могли да получите професионална консултация относно това отговаря ли Вашият случай на критериите за подаване на жалба, да изготвим самата жалба, да съберем и окомплектоваме необходимите документи (формата на жалбата и изискванията на Съда към приложенията и са строга формални), както и да осъществим процесуално представителство след допускане на жалбата за разглеждане от съда.

Жалбата до ЕСПЧ-Страсбург трябва да бъде кратка, ясна, с точно описание на фактическата обстановка и нарушенията на Конвенцията. ЕСПЧ-Страсбург не е четвърта инстанция и не преразглежда целия казус, а търси само и единствено нарушени основни човешки права и свободи. Резултатът от положително решение е присъждане на парично обезщетение и откриване на възможността случаят да се преразгледа в България.