Тарифа

 Цената на осъществената услуга се определя въз основа на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения от 09.07.2004г. на Висшия адвокатски съвет /обн. ДВ бр. 64 от 2004г., изм. и доп. ДВ бр.2 от 2009г., доп. ДВ бр.43 от 2010г./ и след индивидуален разговор с клиента. Водещ фактор при определяне на цената на адвокатската услуга е естеството, правната и фактическа сложност на възложения казус, обема на работа, времето, което ще отнеме, сроковете, в които тя трябва да се извърши.

 Предлагаме абонаментно правно обслужване на юридически лица. Предимство- запознаваме се задълбочено със спецификата на конкретната дейност, която извършвате и нормативната уредба, която я регламентира. По този начин можем незабавно да реагираме с разрешение на възникнал проблем.

   

Всички устни съвети, справки и правни консултации в кантората се заплащат. 

Съгласно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения и измененията от 25.10.2016 г. заверката от адвокат на документи, които ще се ползват в хода на съдебен процес ( писмени доказателства и др.) или ще бъдат представяни пред институции се заплащат.