Трудово право

 

КОНСУЛТАЦИИ относно ТРУДОВИ ДОГОВОРИ,НАРУШЕНИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОСПОРВАНЕ НА НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ, НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ,  ПРЕГОВОРИ, ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, НЕИЗПЛАТЕНИ, НО ДЪЛЖИМИ СЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ НОИ, БЕЗРАБОТИЦА, ПЕНСИИ

 

- Изготвяне и сключване на трудов договор и длъжностна характеристика, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение;

- Консултации, свързани с дисциплинарна отговорност на работниците и служителите, и имуществена отговорност на работниците, служителите и на работодателя;

- Искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на обезщетения;

- Проблеми свързани с трудово възнаграждение, работно време, почивки и отпуски;

- Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност;

- Обезщетения по трудовото правоотношение, включително за трудова злополука и професионално заболяване; Целта ни е да постигнем изнънсъдебно споразумение, с оглед бързото удовлетворяване на пострадалаия

- Установяване на трудов стаж, пенсиониране;съдействие пред НОИ и компетентните органи във връзка със снабдяване на необходимите документи за пенсия да осигурителен стаж и възраст, инвалидна и др.

- Съдействие пред работодателя при трудови злополуки. При необходимост- предявяване на искове за обезщетения пред съда срещу застраховател и работодател.

- Колективни трудови договори;

- Съдействие за извънсъдебно разрешаване на спора.