Търговско право

 

- Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори

- Регистрация, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно, командитно и командитно дружество с акции, сдружения, фондации,

- Променя в обстоятелствата и заличаване на фирми и търговски дружества

- Процедури пред Търговския регистър към Агенция по вписванията

- Представителство при организацията на Общо събрание на дружества, Управителни органи, учредителни събрания и други срещи изискващи адекватна намеса на юрист, както и изготвяне на протоколи, заповеди, решения и други документи в тази връзка.

- Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на търговското дружество.

- Преобразуване на търговските дружества - сливане, вливане, отделяне, разделяне

- Ликвидация и прекратяване на дружествата

- Месечно абонаментно обслужване на юридически лица