Вещно право, недвижими имоти, сделки

 

- Правни съвети във връзка с придобиването или продажбата на недвижим имот, проверка и анализ на наличната документация, задълбочено проследяване на историята на имота,справки относно наличието на вещно-правни тежести (не само по електронен път, но и в старите архиви на съдилищата);

- При покупка на имот не се доверявайте на предложен от другата страна или брокер "стандартен" или "типов" договор. Стандратни договори в правото няма.

- Снабдяване с всички изискуеми от нотариуса и закона документи, катокадастрални схеми/ скици на имоти, удостоверения за данъчна оценка, удостоверения за наличие или липса на вещни тежести и др.

- Участие в преговори свързани с покупко-продажбата на недвижим имот.

- Изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, ипотеки, съдействие при снабдяването с всички изискуеми от закона документи за нотариалното изповядване на сделката независимо в кой съдебен район се намира имота, представителство пред нотариус, процедури пред Имотния регистър към Агенция по вписванията;

- Съдействие при получаването на банков кредит за покупката на недвижим чрез банков кредит.

-Консултации по договори за строителство и довършителни работи.

- Консултации на собственици на недвижими имоти, решили да учредят право на строеж на строителна организация „срещу обезщетение", проучване на фирмата, изготвяне на договор, гаранции, проследяване на строителния процес;

- Консултации на строители и инвеститори по въпросите на строителството- проверка относно параметрите на застрояване в действащия кадастрален и регулационен план (какво може да бъде построено) на съответния терен, всичко свързано със строителния процес, изготвяне на инвестиционен проект, разрешение за строеж;

- Режим на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване);

- Защита на правото на собственост пред съда /ревандикационен иск, негаторен иск, владелчески искове/;

- Доброволна и съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти;

- Иск за изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот, продаден в нарушение на чл. 33 от ЗС;

- Иск за решаване на въпроси, свързани с управлението или използването на съсобствени вещи - чл. 32, ал. 2 от ЗС;

- Извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност;

- Справки, удостоверения, процедури пред Агенция по вписванията;

- Консултации по проблемите на етажната собственост, регистрация;

- Управление на недвижими имоти- изготвяне на договори за наем, управление и поддръжка.

- Управление на етажна собственост 

-Консултации по възникнали проблеми в етажна собственост по ЗУЕС

-Процедура по обстоятелствена проверка