Закрила по Закона за защита от домашно насилие

 

Съгласно определението в ЗЗДН /домашно насилие/ е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

 

Защита по този закон може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от:

1. съпруг или бивш съпруг;

2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;

3. лице, от което има дете;

4. възходящ;

5. низходящ;

6. лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;

7. лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;

8. настойник, попечител или приемен родител;

9. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;

10. лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

 

В случай на домашно насилие пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита. Молбата се подава до районния съд, като срокът е един месец от акта на насилието. Междувременно, молителят получава Заповед за незабавна защита, по силата на която полицейските органи са длъжни да му осигурят защита.

 

Мерките за защита от домашното насилие са:

  • задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
  • отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
  • забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
  • временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
  • задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
  • насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Във всички случаи с решението съдът налага на извършителя и глоба в размер от 200 до 1000 лв.

 

ДИСКРИМИНАЦИЯ

Адвокат Тодорова предлага на клиентите си правна помощ при осъществяване на всякакви форми на дискриминация, основаваща се пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Процесуално представителство пред Комисията по за защита от дискриминация.